การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถรับส่งนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์

Titleการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถรับส่งนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ป523 2561
Keywordsการจัดเส้นทางเดิน, รถโรงเรียน--อุบลราชธานี, สวัสดิการในโรงเรียน
Abstract

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเส้นทางเดินรถรับส่งนักเรียน ในกรณีศึกษาโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์โดยใช้ฮิวริสติกในการจัดเส้นทางเดินรถรับส่งนักเรียน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านต้นทุนการรับส่ง และความปลอดภัยในการรับส่ง โดยมีจำนวน นักเรียนที่ต้องรับส่งทั้งหมด 1,137 คนต่อวัน จำนวนจุดรับส่งทั้งหมด 39 จุด การจัดเส้นทางจะทำการ แบ่งกลุ่มก่อนในลำดับแรกโดยใช้องศาในการแบ่งและใช้วิธีฮิวริสติกทั้งหมด 4 วิธีได้แก่ Nearest Neighbor heuristic, Clarke-Wright Saving heuristic, Sweep heuristic และ Farthest-Nearest neighbor heuristic โดยแบ่งยานพาหนะ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รถกระบะ รถหกล้อ และรถบัส จากนั้นทำการกำหนดความจุให้รถแต่ล่ะประเภทโดยกำหนดจากจำนวนที่นั่งของรถแต่ละประเภทผล พบว่าการใช้ Clarke-Wright Saving heuristic โดยการใช้รถบัสในการรับส่ง ให้ระยะทางที่สั้นที่สุด โดยมีระยะทางรวม 733 กิโลเมตรต่อรอบ และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในการรับส่งรวม 206,283 บาทต่อเดือน จากต้นทุนการรับส่งแบบเดิมในปัจจุบันพบว่าสามารถลดต้นทุนต่อเดือนได้ 134,817 บาทต่อเดือน

Title Alternate School bus routing: a case study of Prasitsuksasongkroh school