การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

Titleการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsนราภรณ์ ชัยบัวแดง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC น238 2561
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้สะเต็มศึกษา, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแส มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแส ระหว่างก่อน เรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนกับเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 70) 3) ศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่อง ไฟฟ้ากระแสของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยมีกลุ่มประชากรคือ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่กำลังศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน 40 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เรื่อง ไฟฟ้ากระแส จำนวน 2 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้ากระแส แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแส สถิติพื้นฐาน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 79.13 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแสอยู่ในระดับมากที่สุด

Title Alternate The study of learning achievement and attitude towards physics learning for grade 11 students using stem education