การเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง แรงและกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน โดยใช้การทดลองร่วมกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE)

Titleการเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง แรงและกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน โดยใช้การทดลองร่วมกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsสุรางค์ นรโภค
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ส858ก 2556
Keywordsกลศาสตร์--การศึกษาและการสอน, การทดลอง, การสอนวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน, เทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย (POE), แรง--การศึกษาและการสอน
Abstract

ผู้วิจัยได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แรงและกฎข้อที่ 2 นิวตัน ด้วยการทดลองร่วมกับการสอนแบบทำลาย-สังเกต-อธิบาย (Predict-Observe-Explain: POE) เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องแรงและกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รูปแบบการสอนสอบ POE สามารถทำให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการสังเกตประสบการณ์ที่ได้รับและการคิดวิเคราะห์โดยอาศัยความรู้พพื้นฐานเดิมจากประสบการณ์ของตนเอง ประสิทธิภาพการเรียนรู้สามารถถูกประเมินโดยใช้แบบทดสอบแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์มาตรฐานในเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (FMCE) ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าทางการเรียนเป็น 0.58 อยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบทางสถิติพบว่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์อยู่ในระดับมาก

Title Alternate Enhancing students' understanding of force and newton's second law using experiments in conjunction with predict-observe-explain (POE) technique