การพัฒนาวิธีการฮิวริสติกสำหรับการแก้ไขปัญหาการตัดวัสดุ : กรณีศึกษา วาสนาอลูมิเนียม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการพัฒนาวิธีการฮิวริสติกสำหรับการแก้ไขปัญหาการตัดวัสดุ : กรณีศึกษา วาสนาอลูมิเนียม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsศิวัช แต่งประกอบ
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ศ549ก 2556
Keywordsการกำหนดงานการผลิต, การกำหนดลำดับงาน, การควบคุมกระบวนการผลิต, การตัดวัสดุ, ฮิวริสติก
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุงเทคนิคการสร้างสดมภ์โดยพัฒนาวิธีฮิวริสติกมาใช้ในการหารูปแบบเบื้องต้น สำหรับจัดการปัญหาตัดแบ่งวัสดุแบบหนึ่งมิติ โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบฮิวรีสติก 5 วิธี คือ วิธีความยาวมากที่สุด วิธีความยาวน้อยที่สุด วิธีสุ่ม วิธีสุ่มแบบละโมบ และวิธีความต้องการมากที่สุด หลังจากนำไปทดสอบกับตัวอย่างปัญหาและศึกษาผลการตัดใน 4 รายการ คือ จำนวนวัตถุดิบที่ใช้ ประสิทธิภาพการตัด เศษที่เหลือโดยรวมและเศษที่เหลือโดยรวม พบว่า วิธีฮิวริสติกความต้องการมากที่สุด จะให้ผลคำตอบที่ดีกว่าวิธีฮิวริสติกแบบอื่น ต่อมาผู้วิจัยได้นำเทคนิคการสร้างสดมภ์ที่ใช้ฮิวริสติกวิธีความต้องการมากที่สุดมาใช้ในการหารูปแบบเบื้องต้นมาหาคำตอบของปัญหาของกรณีศึกษาแล้วนำผลมาเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากวิธีการตัดของบริษัทกรณีศึกษา จากผลของการแก้ปัญหาพบว่า วิธีการสร้างสดมภ์ที่ใช้ร่วมกับวิธีความต้องการมากที่สุดลดจำนวนวัสดุมาตรฐานที่ใช้ในการตัดลง 6 ท่อน เพิ่มประสิทธิภาพการตัดร้อยละ 1.18 และลดความยาววัสดุที่เป็นเศษที่เหลือจากการตัดลงอีก 3600 เซนติเมตร หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.18

Title Alternate Development of heuristic for solving cutting stock problem a case study : Wadsana Aluminium, Warinchumrab District, Ubon Ratchathani Province