การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมความรู้ เจตคติ และการเลี้ยงดูเด็กของผู้ดูแลเด็กที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็นเอดส์

Titleการประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมความรู้ เจตคติ และการเลี้ยงดูเด็กของผู้ดูแลเด็กที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็นเอดส์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsเกียรติกุล เพียงจันทร์
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ก852
Keywordsการประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม, การเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาจากมารดาติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็นเอดส์, ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์, เด็ก--การดูแล, เอชไอวี(ไวรัส), โรคเอดส์
Title Alternate An evaluation of a training on knowledge, attitude and proper child care for caregivers of children of HIV-infected mother
Fulltext: