การพัฒนาความเข้าใจและการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Titleการพัฒนาความเข้าใจและการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsแมนพล สุวรรณเสวก
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ม874ก 2557
Keywordsการพัฒนาความเข้าใจ, การสอนวิทยาศาสตร์, การเคลื่อนที่การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), การแก้โจทย์ปัญหา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน และความพึงพอใจต่อการเรียนโดยชุดกิจกรรม ประชาชน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 แผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 327 คน โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจ
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 0.62 อยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีควาพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในระดับมาก

Title Alternate Developing student's concepts and problem solving skills on 1 dimension motion for grade 10 students