การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเรื่องสนามของแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

Titleการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเรื่องสนามของแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsนิภาพร รูปแกะ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC น624ก 2556
Keywordsการจัดการเรียนรู้เชิงรุก, การสอนวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการสำรวจความคาดหวังในการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบสำรวจ MPEX ของมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ เพื่อนำผลที่ได้ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการสำรวจพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้และเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ที่ตรงกับผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจแนวคิดเรื่องสนามของแรงและเสริมสร้างเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จำนวน 38 คน ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรียนรู้ (22.50) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดการเรียนรู้ (8.65) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยทั้งชั้นอยู่ในระดับปานกลาง (average normalized gain, <> เท่ากับ 0.64) และนักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์อยู่ในเกณฑ์ดี

Title Alternate Development of understanding concepts on field of force of grade 10 students by using active learning