การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักของอาร์คีมิดีส โดยการใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักของอาร์คีมิดีส โดยการใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsธง คณะคุณ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ธ112ก 2556
Keywordsกระบวนการสืบเสาะหาความรู้, การสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน
Abstract

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักของอาร์คีมีดีส โดยใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยกระบวนการสืบเสาะหาควมรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 36 คน จากโรงเรียนบ้านคำหมาไน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานีในปีการศึกษา 2553 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียน ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เป็น 0.60 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก

Title Alternate Developing learning achievement on Archiemedes' principle using co-operative learning in conjunction with inquiry approach for grade 5 students