ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Titleปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsณัฐธิดา ศรีวะอุไร
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ณ329ป 2556
Keywordsกระบวนการตัดสินใจ, การบริหารธุรกิจ--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา), การศึกษาต่อ, ธุรกิจศึกษา--หลักสูตร
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาที่ศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี (2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาที่ศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาที่ศึกษาในอุบลราชธานี และ (4) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาที่ศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี และ (5) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้วิจัยเชิงสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 158 คน ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วยคำถาม 3 ด้าน คือ ส่วนประสมทางการตลาด ความต้องการส่วนบุคคล และกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อฯ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ โดยใช้โปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสด ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อิสระ มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี และส่วนใหญ่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จากการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มดังกล่าวมีการสุ่มจำนวนมากกว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.89) โดยปัจจัยด้านหลักสูตรในการศึกษามีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.32) ผู้ตอบแบบสอบถามหึ้ความสำคัญกับปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคลทั้ง 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.37) โดยปัจจัยด้านความมั่นคงมีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.55) ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับกระบวนการตัดสินใจทั้ง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.99) โดยการประเมินทางเลือกมีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.67)
ด้านปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ อาชีพ และรายได้มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาที่ศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน ส่วนสถานภาพ ประสบการณ์การทำงาน และสถานที่ศึกษามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาที่ศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีไม่แตกต่างกัน
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคลในทุกด้าน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาที่ศึกษาในจังหวัดอุบลราชานีอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 โดยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านหลักสูตรในการศึกษา มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกว่าด้านอื่น ๆ (r=0.711) และปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคลในด้านความมั่นคง มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงกว่าด้านอื่น ๆ (r=0.710)
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาที่ศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี คือ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านหลักสูตรในการศึกษา (β=0.597) และด้านการโฆษณาการศึกษา ส่วนด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และสถานที่ในการศึกษา ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาที่ศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี และปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคลด้านการยอมรับทางสังคม (β=0.414) และด้านความมั่นคง (β=0.396) มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาที่ศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ดโดยปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคลด้านการยอมรับทางสังคม มีอิทธิพลมากกว่าด้านความมั่นคง ส่วนปัจจัยด้านความก้าวหน้า ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาที่ศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี

Title Alternate Factors affecting decision process on studying master of business administration program