การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)

Titleการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsจิรพรรณทิพย์ โทนุวงศ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC จ496ก 2555
Keywordsกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E), การสอนวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการเรียนรู้, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), แสง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแสงที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนเรื่องแสงโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้อง 40 คน ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) และรูปแบบที่ใช้ในการวิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือในการทำวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดกิจกรรมการทดลองเรื่องแสง และแบบวัดเจตคติเรื่องแสง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ normalized gain ผลวิจัยบ่งชี้ว่าความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง normalized gain, <>=0.47 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เจตคติของนักเรียนต่อการเรียนเรื่องแสงอยู่ในระดับดี ดังนั้น การใช้กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแสงสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพราะว่า เป็นกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Developing learning activities on light for grade 8 students using inquiry method