การพัฒนาเครื่องมือประเมินพลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลในประเทศไทย

Titleการพัฒนาเครื่องมือประเมินพลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลในประเทศไทย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsอัครพล โพธิ์ศรี
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP อ476ก 2557
Keywordsการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล, เครื่องมือประเมินพลังงาน, เอทานอล--การผลิต--การใช้พลังงาน, เอทานอล--การผลิต--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาเครื่องมือประเมินพลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรการผลิต และการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลจากผลิตผลทางการเกษตรที่มีศักยภาพในประเทศไทย 3 ชนิด คือ กากน้ำตาล ชานอ้อย และมันสำปะหลัง โดยในการศึกษานี้ได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพลังงานที่ใช้ พลังงานที่ได้รับ และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดวัฏจักรชีวิตซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การปลูกพืช การเตรียม/ผลิตวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบสำหรับทุกกิจกรรมการผลิต กิจกรรมการผลิตเอทานอล การผลิตแก๊สโซฮอล์ โดยครอบคลุมแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ E10 E20 และ E85 และการใช้แก๊สโซฮอล์ทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เครื่องมือประเมินพลังงานที่ใช้ พลังงานที่ได้รับ และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการใช้เชื่อเพลิงเอทานอลจากวัตถุดิบ 3 ประเภทดังกล่าว โดยทำการวิเคราะห์และประเมินความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ของตัวแปรต่าง ๆ ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ จากการทดสอบการประมวลผลของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นกับกรณีตัวอย่างจำนวน 9 ตัวอย่าง พบว่า เครื่องมือดังกล่าวสามารถประมวลและแสดงผลการประมวลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแสดงผลการประมวลออกมาในรูปตัวเลขของค่าพลังงานขาเข้า พลังงานขาออก และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยในแต่ละช่วงกิจกรรมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้เครื่องมือดังกล่าวยังพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ไขความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่วิเคราะห์ขึ้นมาใหม่ได้ เพื่อให้ใกล้เคียงกับค่าที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ และรูปแบบการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาในงานวิจัยนี้ยังสามารถประยุกต์และใช้เป็นแนวทางสำหรับการศึกษาพืชที่มีศักยภาพชนิดอื่นได้ด้วย

Title Alternate Development of evaluation tool of energy and greenhouse gasses emissions for fuel ethanol production in Thailand