การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุริยะวิถี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สุริยะวิถี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsวานนท์ นนทวงค์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQB ว467ก 2556
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ระบบสุริยะ, ระบบสุริยะ--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสุริยะวิถีก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มาจากการเลือกแบบเจาะจงจำนวน 20 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รูปแบบการวิจัย คือ หนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบจำลองสุริยะวิถีพร้อมชุดฝึกประกอบการพัฒนาความรู้ แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนถูกแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน ผลการศึกษาพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความก้าวหน้าทางการเรียน (Normalized gain) เท่ากับ 0.75 และระดับความพอใจของนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้สุริยะวิถีอยู่ในระดับดีมาก

Title Alternate The development of students' learning achievement on ecliptic by using a module of grade 8 students