การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Titleการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsยุพินธ์ สุรินทร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ย421ก 2557
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วงจรไฟฟ้า--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้การลงมือปฏิบัติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง รูปแบบวิจัยกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ด้วยการทดสอบค่าที พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน 7.28 (SD=2.23) สูงกว่าก่อนเรียน 4.56 (SD=2.33) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 0.17 จากการวิเคราะห์ความคาดหวังในการเรียนวิชาฟิสิกส์ พบว่า นักเรียนมีความคาดหวังต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์เรียนรู้การลงมือปฏิบัติแล้วทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

Title Alternate Development of the learning activity package on DC circuits for developing grade 12 students' learning achievement