คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

Titleคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsพิชญากร บุดดารวม
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD พ639ค 2557
Keywordsการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค--พนักงาน, คุณภาพชีวิตการทำงาน, ประสิทธิภาพในการทำงาน, พฤติกรรมองค์การ
Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำงานตามลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล คุณภาพชีวิตในการทำงาน และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี และ 3) เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่ 0.965 เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 331 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของบุคลากร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) สถิติเพื่อตอบคำถามการวิจัย ได้แก่ สถิติวิเคราะห์ความแตกต่างที (t-test) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA)

Title Alternate Quality of worklife affecting the efficiency of the provincial electricity authority's personal in northeastern area 2 (Ubonratchathani province).