การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsพนัชกร รักษาพันธ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC พ194ก 2556
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การสอนแบบสืบสวนสอบสวน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), สสาร--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง จำนวน 6 กิจกรรม รวมเวลา 14 ชั่วโมง โดยเป็นการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการทดสอบด้วยสถิติค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน พบว่านักเรียนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (ค่าเฉลี่ย 26.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.62) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย 22.38 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.07) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับค่า p เท่ากับ 0.05 โดยมีคะแนนความก้าวหน้าเป็น 4.38 หรือคิดเป็น 10.95% และจากการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบความรู้อยู่ในระดับ “มากที่สุด”

Title Alternate Development of learning achievement and attitude towards learning science by using inquiry learning activities of substances and changes for grade 6 students