ชุดการเรียนการสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม GeoGebra สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Titleชุดการเรียนการสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม GeoGebra สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsปิยะวุฒิ ศรีชนะ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ป622ช 2556
Keywordsการสอนคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน, โปรแกรม GeoGebra
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม GeoGebra และเรียนแบบปกติ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเนื้อหากำหนดการเชิงเส้นและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม GeoGebra
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 50 คน เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 คน ผู้วิจัยดำเนินการสอนกลุ่มทดลองด้วยชุดการเรียนการสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม GeoGebra ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้วิจัยสอนกลุ่มทดลองทั้งหมด 6 คาบ ประเมินผลการเรียนรู้เรื่องกำหนดการเชิงเส้นของนักเรียนจากคะแนนใบกิจกรรมและคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกำหนดการเชิงเส้นที่มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.21 ถึง 0.84 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 นอกจากนี้ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหากำหนดการเชิงเส้นจำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.67 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 และการจัดการเรียนการสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม GeoGebra ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ t (Sample independent t-test)

Title Alternate Instruction package on linear programming by using geogebra software for grade 12 students