การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะไอออนิก โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับการใช้เกมกลุ่มแข่งขันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะไอออนิก โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับการใช้เกมกลุ่มแข่งขันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsบัณฑิตา ปิ่นหอม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD บ259ก 2557
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, พันธะเคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ารใช้เกมกลุ่มแข่งขัน, เคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะไอออนิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระแชงวิทยา จำนวน 32 คน ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับการใช้เกมกลุ่มแข่งขัน จำนวน 5 ชุด ได้แก่ 1) การเกิดพันธะไออนิก 2)พลังงานกับการเกิดพันธะไอออนิก 3) การเขียนสูตรและการเรียนกชื่อสารประกอบไออนิก 4) โครงสร้างและสมบัติของสารประกอบไอออนิก และ 5) ปฏิกิริยาและสมการไอออนิก รวม 15 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีร้อยละของคะแนนระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แยกตามหัวข้อเป็น 76.17, 71.88, 78.13, 76.95 และ 74.22 ตามลำดับ โดยมีร้อยละคะแนนรวมเฉลี่ย 75.47 สำหรับร้อยละคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนคิดเป็น 32.59, 35.55, 36.46, 45.00 และ 30.47 ตามลำดับ โดยมีร้อยละคะแนนรวมเฉลี่ย 35.94 สำหรับร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเป็น 66.52, 84.38, 72.92, 83.13 และ 65.63 ตามลำดับ โดยมีร้อยละคะแนนรวมเฉลี่ย 75.21 โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เป็น 75.47/75.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (70/70) จากการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียน (mean 22.56, SD 8.71) สูงกว่าก่อนเรียน (mean 11.78, SD 2.61) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับค่า p 0.05

Title Alternate Enhancing learning achievement of ionic bond by using inductive learning incorporated with team games tournament of grade 10 students
Fulltext: