การเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนเรื่องกลศาสตร์ของไหลด้วยชุดการทดลองอเนกประสงค์

Titleการเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนเรื่องกลศาสตร์ของไหลด้วยชุดการทดลองอเนกประสงค์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ณ249ก 2557
Keywordsกลศาสตร์ของไหล--การศึกษาและการสอน, การสอนวิทยาศาสตร์, ชุดการทดลองอเนกประสงค์
Abstract

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องกลศาสตร์ของไหลโดยใช้ชุดทดลองอเนกประสงค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 49 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง รูปแบบของการวิจัยนี้คือใช้การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดทดลองอเนกประสงค์กลศาสตร์ของไหล ซึ่งประกอบด้วย 4 ปฏิบัติการทดลอง คู่มือชุดทดลอง แผนการสอนที่ใช้การทดลองฟิสิกส์ในการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดความเข้าใจ ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ t-test และค่า average normalized gain (<>) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทที่ผ่านการเรียนโดยใช้ชุดการทดลองมีความเข้าใจในกลศาสตร์ของไหล และมีคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และมีพัฒนาการความเข้าใจในกลศาสตร์ของไหลเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (<>=0.60) ซึ่งสูงกว่านักเรียนที่ผ่านการเรียนแบบปกติที่มีพัฒนาการความเข้าใจในกลศาสตร์ของไหลเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (<>=0.48) ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดทดลองช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในกลศาสตร์ของไหลมากขึ้นกว่าเดิม

Title Alternate Enhancement students' understanding on fluid mechanics using multipurpose experimental set