การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เรื่อง พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมการทำนาย-สังเกต-อธิบาย

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เรื่อง พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมการทำนาย-สังเกต-อธิบาย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsกรีฑา ภูผาดแร่
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ก251ก 2557
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการทำนาย-สังเกต-อธิบาย, กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, พอลิเมอร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เรื่อง พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมทำนาย-สังเกต-อธิบาย จำนวน 14 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จำนวน 102 คน จากการจำแนกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกล่ง และกลุ่มอ่อน โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเป็นเกณฑ์ และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มด้วยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนทั้งสามกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีร้อยละของพัฒนาการเรียนสูงสุดในเรื่อง ยาง เท่ากับ 33.50 และมีร้อยละของพัฒนาการเรียนรู้ต่ำสุด ในเรื่องพลาสติก เท่ากับ 26.89 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความก้าวหน้าทางผลสัมฤทธิ์ระหว่างกลุ่มของนักเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางมีความก้าวหน้าทางผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่ากลุ่มอ่อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่นักเรียนกลุ่มเก่งมีความก้าวหน้าทางผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างจากกลุ่มปานกลาง จากการวิเคราะห์คะแนนทักษะกระบวนการ พบว่า นักเรียนมีร้อยละของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการโดยรวมเป็น 74.73 ซึ่งอยู่ในระดับดี

Title Alternate Enhancement of learning achievement and integrated science process skills using science inquiry incorporated with predice-observe-explain activities of polymers and products