การใช้ชุดการทดลองอย่างง่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องไฟฟ้าสถิต

Titleการใช้ชุดการทดลองอย่างง่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องไฟฟ้าสถิต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsเอกพงศ์ บัวชุม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC อ878ก
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ฟิสิกส์--กิจกรรมการเรียนการสอน, ไฟฟ้าสถิต
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดทดลองอย่างง่ายร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70/70 และเพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน เรื่องไฟฟ้าสถิต กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ จังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 34 คน การวิจัยเป็นแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการทดลองอย่างง่าย แผนจัดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าประสิทธิภาพ ทดสอบค่าที และค่าความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งชั้น ผลการวิจัยพบว่า ชุดทดลองอย่างง่ายมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 77/77 นักเรียนมีคะแนนทดสอบเรื่องไฟฟ้าสถิตก่อนเรียนมากกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรายชั้น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 0.62

Title Alternate Using simple experiments incorporate with science inquiry to develop conceptual understanding in static electricity