การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsสัจจวัฒน์ ศรีชัย
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ส548ก
Keywordsการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E, การสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ร่างกาย--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์ 2) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ และ 3) ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5E กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านนาเจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 33 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E จำนวน 9 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดปรมัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ one group pretest-posttest design วิธีดำเนินการวิจัย 1) ทดสอบก่อนเรียน 2) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ 3) เก็บรวบรวมคะแนนของกระบวนการเรียนรู้ 4) ทดสอบหลังเรียนและวัดความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 61.52/38.16 ตามลำดับ 2) ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ .3782 3) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 67.88/61.52 ซึ่งมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ และ 4) ระดับความพึงพอใจอยู่ระหว่างมากถึงมากที่สุด (4.00-5.00)

Title Alternate Developing learning achievement in human's organ systems for grade 8 students using computer-assisted instruction integrated with 5 E inquiry cycle