การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาณาจักรสิ่งมีชีวิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนร่วมกับผังมโนทัศน์

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาณาจักรสิ่งมีชีวิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนร่วมกับผังมโนทัศน์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsวรกร สีหมอก
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQH ว181ก
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, กิจกรรมแบบศูนย์การเรียนร่วม, ชีววิทยา--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ชีววิทยา--กิจกรรมการเรียนการสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ผังมโนทัศน์, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกับเกณฑ์ 75/75 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง อาณาจักรสิ่งมีชีวิต ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (ร้อยละ 73.57) สูงกว่าก่อนเรียน (ร้อยละ 35.32) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนมีค่าเท่ากับ 88.30/75.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

Title Alternate Improvement of grade 12 students' achievement of organism kingdoms using learning packaged for learning center coupled with concept mapping