ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

Titleปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsพลากร วิชาสวัสดิ์
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD พ455ป
Keywordsกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่, การรวมกลุ่มเกษตรกร, เกษตรกร--การรวมกลุ่ม, เกษตรกร--อุบลราชธานี--การรวมกลุ่ม
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะพื้นฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เขตจังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในของธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านราคา ด้านการบริหารจัดการตลาดและด้านเทคโนโลยีการผลิตกับระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกของธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้านเศรษฐกิจ กับระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชานี 4) เพื่อศึกษาพยากรณ์ปัจจัยภายในของธุรกิจที่มีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และ 5) เพื่อศึกษาพยากรณ์ปัจจัยภายนอกของธุรกิจที่มีผลต่อระดับความในใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนทั้งหมด 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ การวิเคราะห์แบบการหาค่าสหพันธ์แบบเพียร์สัน และวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะพื้นฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ส่วนใหญ่มีขนาดธุรกิจที่มีจำนวนไก่พันธุ์ไข่ 10,001-15,000 ตัว มีจำนวนพนักงานในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 6 คน ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ 5-10 ปี และเงินลงทุนในการดำเนินกิจการมีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท ระดับความเห็นของปัจจัยภายในของธุรกิจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับความเห็นของปัจจัยภายนอกของธุรกิจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการเปรียบเทียบคุณลักษณะพื้นฐานของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ พบว่า จำนวนพนักงาน ระยะเวลาในการดำเนินกิจการ และจำนวนเงินลงทุนในการดำเนินกิจการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนขนาดของธุรกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าด้านราคา ด้านการบริหารจัดการตลาด ด้านเทคโนโลยีการผลิต และด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับระดับความสนใจของการตัดสินใจรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Title Alternate Factors influencing the interesting level of the decision making of the egg producing chicken farmers group in Ubon Ratchathani Province