การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Titleการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsอภิสรณ์ สมสมัย
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD อ268ก 2558
Keywordsการกำจัดขยะ--มุกดาหาร, การจัดการขยะ--มุกดาหาร, ขยะ--มุกดาหาร
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยการสุ่มตัวอย่างขยะมูลฝอย 400 ครัวเรือน จาก 2,581 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า ราษฎรส่วนใหญ่เก็บรวบรวมขยะภายในครัวเรือนไว้ในบริเวณบ้าน ทำการกำจัดขยะด้วยวิธีการเผาหรือทิ้งตามที่รกร้างว่างเปล่าขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ก็จะทำการขาย ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย 324.25 กิโลกรัมต่อวัน อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย 0.17 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน องค์ประกอบของขยะมูลฝอยสามารถจำแนกได้เป็นขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เฉลี่ยประมาณร้อยละ 52.63 28.96 17.66 และ 0.06 ตามลำดับ ความหนาแน่นของขยะมูลฝอยประมาณ 137.18 กิโลกรัมลูกบาศก์เมตร ความชื้นของขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 33.04 และจากการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอีก 10 ปีข้างหน้า พบว่าในปี พ.ศ. 2564 จะมีปริมาณขยะ 1,815.43 กิโลกรัมต่อวัน ปัจจุบันเทศบาลตำบลดงเย็น ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 ทำการเก็บขนขยะมูลฝอย ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ รวมระยะทาง 79.20 กิโลเมตร ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 7.8 ลิตรต่อวัน และใช้จำนวนถึงขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 361 ถัง ส่วนเส้นทางที่ 2 ทำการเก็บขนขยะมูลฝอยในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระยะทาง 67.56 กิโลเมตร ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 7.8 ลิตรต่อวัน และใช้จำนวนถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 289 ถัง นอกจากนี้ เทศบาลตำบลดงเย็นควรมีการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนทิ้งอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกระตุ้นให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน

Title Alternate A study of solid waste management in Dongyen Municipality, Mueang Mukdahan District, Mukdahan Province