การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีบนพื้นฐานแนวทางการสอนแบบสืบเสาะ

Titleการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีบนพื้นฐานแนวทางการสอนแบบสืบเสาะ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsอโณทัย ดาทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD อ122ก 2558
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การสอนแบบสืบเสาะ, ปฏิกิริยาเคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), สารเคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เคมี--กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดฝึกปฏิบัติการทดลองอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีบนพื้นฐานแนวทางการสอนแบบสืบเสาะโดยใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติการทดลองอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีบนพื้นฐานแนวทางการสอนแบบสืบเสาะโดยใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน สำหรับการดำเนินการวิจัยทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 12 คน โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 การออกแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวก่อนสอบและหลังสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ได้แก่ แบบทดสอบสำรวจความเข้าใจชนิดตัวเลือกสามลำดับขั้น แบบบันทึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แผนผังตัวยู และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า จากการสอบวัดความเข้าใจชนิดตัวเลือกสามลำดับขั้นนักเรียนมีความเข้าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีหลังเรียน (เฉลี่ย 34.58) สูงกว่าก่อนเรียน (เฉลี่ย 14.42) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากแบบบันทึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แผนผังตัวยู นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 2.86) และจากแบบสอบถามความพึงพอใจ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.39) ดังนั้น งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นและมีความเข้าใจในวิชาเคมีได้เป็นอย่างดี

Title Alternate Using of chemicals in daily life for enhancing grade 11 students' learning of chemical kinetic based on guide inquiry approach