การพัฒนาเทคนิคการเพิ่มความเข้มข้นแบบ Sample Stacking ใน Capillary Electrophoresis เพื่อวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืช กลุ่ม Chlorinated acids

Titleการพัฒนาเทคนิคการเพิ่มความเข้มข้นแบบ Sample Stacking ใน Capillary Electrophoresis เพื่อวิเคราะห์สารกำจัดวัชพืช กลุ่ม Chlorinated acids
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsสุรัตดา ศรีสุวรรณ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberSB ส856ก 2555
KeywordsCapillary electrophoresis, Chlorinated acids, ยากำจัดวัชพืช--การทดสอบ, วัชพืช--การกำจัด, สารกำจัดศัตรูพืช, แคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส--วิธีการ
Abstract

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาเทคนิคการเพิ่มความเข้มข้น แบบ Sample Stacking เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์สารที่ได้ในระดับต่ำ ๆ ซึ่งได้ทำการทดลอง 2 วิธี คือ Normal Stacking Mode (NSM) และ Field Amplified Sample Stacking (FASS) ด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณสารกำจัดวัชพืช กลุ่ม Chlorinated acids ได้แก่ 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5-T), 4-chloro-2-methyphenoxyacetis acid (MCPA) และ 2-(2,4-dichlorophenoxy)-propinic acid (dichloroprop) โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ ได้แก่ ชนิดของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ความเข้มข้นของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ pH สารลดแรงตึงผิว ศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ในการแยกสาร เวลาในการฉีดสารปละเวลาในการฉีดน้ำก่อนฉีดสารตัวอย่าง เพื่อหาวิธีและสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ ซึ่งพบว่าวิธีและสภาวะที่ให้ผลดีที่สุดในการทดลอง คือ NSM ซึ่งเจือจางสารตัวอย่างด้วยน้ำใช้ fused-silica capillary 50 µm i.d.×64.5 cm (56 cm effective length) 50 mM phosphate buffer และ 100 mM sodium lauryl sulfate ที่ pH 7.0 เวลาที่ใช้ในการฉีดสารตัวอย่าง 40 วินาที เวลาในการฉีกน้ำก่อนฉีดสารตัวอย่าง 10 วินาที ศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ในการแยกสาร คือ +30 kV อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ตรวจวัดสัญญาณด้วย UV-Visible detector ที่ความยาวคลื่น 214 nm ค่า detection limits ของสารกำจัดวัชพืช คือ 0.05 mg/l

Title Alternate Development of sample stacking preconcentration technique in capillary electrophoresis for the determination of chlorinated acids herbicide