การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น โดยใช้พืชในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น โดยใช้พืชในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsสุพัตรา ลังกาใจ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ส831ก 2558
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน และความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 35 คน โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น โดยใช้พืชในท้องถิ่น วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (2) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (3) ดำเนินการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น โดยใช้พืชในท้องถิ่น และ (4) วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.45/73.81 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.14 (ร้อยละ 73.81) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ย 0.60 อยู่ในระดับปานกลาง และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก

Title Alternate Developing 5E inquiry-based learning packages by using local plants to encourage achievement of basic unit of organisms and plant life for grade 7 students