การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน

Titleการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsสายธาร มากงลาศ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ส658ก 2558
Keywordsการสอนคริตศาสตร์, การเรียนรู้คณิตศาสตร์, กิจกรรมการเรียนรู้, คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ตรีโกณมิติ--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract

เป็นที่รู้จักกันดีว่าการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์นั้นมีปัญหาในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์นั้นเป็นเนื้อหาที่เป็นนามธรรม มีความสลับซับซ้อน ยากแก่การเข้าใจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกบนพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี เทคนิคการสอน เนื้อหาและความรู้ (TPCK)
โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการวาดภาพแบบไดนามิคซึ่งในสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น การศึกษานี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม จำนวนนักเรียน 40 คน และเป็นกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จำนวนนักเรียน 41 คน รวมนักเรียน ทั้งหมด 81 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.6 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.846 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ ANCOVA (Analysis Co-Variance)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
(1)พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ 82.01/73.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
(2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 0.6191 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าร้อยละ 61.91
(3)นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Title Alternate The development of mathematics learning activities using the geometer's sketchpad program (GSP) on trigonometry rations to effect on achievement of learning