การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์

Titleการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน เรื่องแรงและการเคลื่อนที่โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsรุจิรา ราชรักษ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ร661ก 2557
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การสอนแบบบรรยาย, การสาธิต, การเคลื่อนที่ (กลศาสตร์)--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), การเคลื่อนที่--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), แรง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความก้าวหน้าทางการเรียน แนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ (ILD) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 35 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเจาะจง รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ (ILD) แบบทดสอบแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ (Force and motion conceptual evaluation: FMCE) ค่าสถิติในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ ทดสอบ t-test และค่า average normalized gain ผลการวิจัยพบว่าแนวคิดวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ (ILD) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ย (average normalized gain) เท่ากับ 0.53 อยู่ในระดับปานกลาง (Medium gain) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ (ILD) ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความก้าวหน้าทางการเรียนแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

Title Alternate Developing students' concepts on force and motion using interactive lecture demonstrations (ILD)