การพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเรื่องกลุ่มดาวจักรราศีโดยใช้ชุดการเรียนรู้

Titleการพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเรื่องกลุ่มดาวจักรราศีโดยใช้ชุดการเรียนรู้
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsนารี ตรวจมรคา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQB น478ก 2555
Keywordsการสอนดาราศาสตร์, การสอนวิทยาศาสตร์, ชุดการเรียนรู้ดาราศาสตร์, ดาราศาสตร์, ดาว--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อพัฒนาแบบจำลองและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องกลุ่มดาวจักรราศี โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายและมีราคาถูก (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กลุ่มดาวจักรราศี ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยชุดการเรียนรู้เรื่องกลุ่มดาวจักรราศี โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงจำนวน 26 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ รูปแบบการวิจัย คือ หนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบจำลองกลุ่มดาวจักรราศีพร้อมชุดฝึกประกอบการพัฒนาความรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความก้าวหน้าทางการเรียน (normalized gain) เท่ากับ 0.66 และนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้กลุ่มดาวจักรราศีอยู่ในระดับมาก

Title Alternate The development of students' conceptual understanding on zodiac by using a module