การแยกขนาดโมเลกุลของสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยการกรองแบบอันตราฟิลเตรชัน

Titleการแยกขนาดโมเลกุลของสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยการกรองแบบอันตราฟิลเตรชัน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsไชยคมน์ ใจเอ็นดู
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ช852
Keywordsการกรองแบบอัลตราฟิลเตรชัน, น้ำประปา--การทำให้บริสุทธิ์--การกรอง, น้ำประปา--การผลิต
Abstract

การวิจัยเพื่อศึกษาถึงการแยกขนาดโมเลกุลของสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยกระบวนการกรองแบบแอัลตราฟิลเตรชันและวิเคราะห์ผลของการกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่ พีเอช และความแรงของประจุของระบบการกรองแบบอัลตราฟิลเตนชัน การศึกษาพบว่าการเพิ่มความแรงประจุในสารละลายมีผลต่อการลดลงของค่าฟลักซ์และการกำจัดสารอินทรีย์คาร์บอน ขณะที่การเพิ่มค่าพีเอชทำให้ลดค่าการลดลงของฟลักซ์และการกำจัดสารอินทรีย์คาร์บอนด้วย

Title Alternate Molecular weight fraction of natural organic matter by ultrafiltration
Fulltext: