การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อแสดงสารสนเทศโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 อำเภอสำโรง

Titleการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อแสดงสารสนเทศโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 อำเภอสำโรง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsชฎาพร อักษรพิมพ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ช114ก
Keywordsข้อมูลอรรถาธิบาย, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, โรงเรียน--ข้อมูล
Abstract

การศึกษาเพื่อนำเอาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน เพื่อให้แสดงผลได้ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยนำแสดงผลข้อมูลโรงเรียนด้านต่าง ๆ ซอฟแวร์ที่ช่วยในการพัฒนาโดยใช้ภาษาโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล คือ PHP และ MySQL ส่วน Minnesota Mapserver เป็นโปรแกรมช่วยในการนำเสนอข้อมูลแผนที่ โดยใช้ MapScript ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยโปรแกรม Internet Explorer

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Chadaporn_Aks/abstract.pdf
Title Alternate Applying geographic information system for school information via internet: case study Ubonratchathani 4 Ampher Samrong
Fulltext: