ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2547
Authorsบัญญัติ พลสวัสดิ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA บ255
Keywordsบริการทางการแพทย์--ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ, ศูนย์สุขภาพชุมชน--ความพอใจของผู้ใช้บริการ, สถานบริการสาธารณสุข, สถานพยาบาล--ความพอใจของผู้ใช้บริการ, สถานีอนามัย--ความพอใจของผู้ใช้บริการ
Abstract

การวิจัยเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่างพื้นที่ต่างระดับ คือสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีหลักประกันสุขภาพต่างกัน และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับปัจจัยลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ที่ต่างกัน

Title Alternate Satisfaction of customers with the health care centre and primary care unit services in Meuang District of Ubonratchathani Province
Fulltext: