การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้แผนผังความคิด

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้แผนผังความคิด
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsอรธิลา บุญอาจ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQH อ326ก 2557
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การสังเคราะห์แสง, การสังเคราะห์แสง--กิจกรรมการเรียนการสอน, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ชีววิทยา--การศึกษาและการสอน, แผนผังความคิด
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับการใชแผนผังความคิด มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นร่วมกับการใช้แผนผังความคิด และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้แผนผังความคิดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 9 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย จำนวน 36 ข้อ 3) แบบประเมินแผนผังความคิด และ 4) แบบวัดความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One Group Pretest-Posttest Design ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.72/75.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น .05 มีความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งชั้นเรียน มีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ .60 อยู่ในระดับ medium gain และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับการใช้แผนผังความคิด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง

Title Alternate Developing grade 11 students' learning achievement in photosynthesis by using 5E inquiry learning cycle and mind mapping
Fulltext: