การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsรัชดาพร อินทรบุตร
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ร331ก 2558
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น และศึกษาความคงทนทางการเรียนรวมทั้งความพึงพอใจของนักเรียน ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย การทดสอบก่อนเรียน แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้คะแนนทดสอบก่อนเรียนเป็นเกณฑ์ ได้แก่ กลุ่มเก่ง (คะแนน ≥ 14.47) กลุ่มปานกลาง (คะแนนระหว่าง 9.62-14.46) และกลุ่มอ่อน (คะแนน ≤9.61) จากนั้นดำเนินการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์รวมระยะเวลา 13 ชั่วโมง ทำการทดสอบหลังเรียนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียน รวมทั้งการทดสอบความคงทนของความรู้หลังเรียนผ่านไปแล้ว 30 วัน จากการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนี้สามารถทำให้นักเรียนทั้งสามกลุ่มมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (24.41±3.31) สูงกว่าก่อนเรียน (12.04±2.43) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่แตกต่างกับคะแนนความคงทนของการเรียน (24.78±3.54) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะอยู่ในระดับมาก

Title Alternate Enhancing learning achievement of systems of human and animals bodie using 5E inquiry learning for grade 8 students