การประยุกต์ใช้แผงต่อสายไฟแทนโพรโตบอร์ดเพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย

Titleการประยุกต์ใช้แผงต่อสายไฟแทนโพรโตบอร์ดเพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsภูสิทธิ์ จันทนา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ภ711ก 2557
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, วงจรไฟฟ้ากระแสตรง, แผงต่อสายไฟแทนโพรโตบอร์ด
Abstract

โพรโตบอร์ดเป็นแผ่นพลาสติกที่ใช้สำหรับยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวต้านทาน ทรานซิสเตอร์ และไอซี เข้าไว้ด้วยกัน และใช้สำหรับการทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่า โพรโตบอร์ดจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ต่อวงจรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่ยากสำหรับนักเรียนเนื่องจากนักเรียนมีความสับสนเกี่ยวกับจุดเชื่อมต่าง ๆ ในแผ่นโพรโตบอร์ด และเมื่อต่อวงจนลงในแผ่นโพรโตบอร์ดแล้ววงจรที่ได้มีรูปร่างไม่เหมือนกับแผนภาพวงจรในหนังสือเรียน งานวิจัยนี้ใช้แผงต่อสายไฟแทนโพรโตบอร์ด และใช้กับประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการทดลอง แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค ทำนาย สังเกต และอธิบาย และแบบทดสอบความเข้าใจแนวคิดไฟฟ้ากระแสตรง วิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบค่าที และ normalized gain ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความก้าวหน้าทางการเรียนรายชั้นเฉลี่ยระดับปานกลาง (=0.35) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ชุดการทดลองที่ใช้แผงต่อสายไฟสามารถใช้ในการพัฒนาความเข้าใขแนวคิดของนักเรียนได้

Title Alternate Using a terminal block as a protoboard for the development of concepts related to simple direct current circuits
Fulltext: