การออกแบบวิธีการจัดรูปแบบข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดของเกาส์บนระบบคลัสเตอร์

Titleการออกแบบวิธีการจัดรูปแบบข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดของเกาส์บนระบบคลัสเตอร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsสมหมาย ศรีบัวบาล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ส287
Keywordsการประมวลผลแบบขนาน, วิธีการกำจัดของเกาส์, วิธีการจัดรูปแบบข้อมูล, สมการเชิงอนุพันธ์--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Abstract

การนำเสนอวิธีการจัดรูปแบบคอลัมภ์บล็อกและคอลัมภ์ไซคลิก ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการกระจายข้อมูลแบบใหม่ที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดของเกาส์บนระบบคลัสเตอร์โดยอาศัยวิธีการจัดรูปแบบข้อมูลแบบคอลัมภ์บล็อคและคอลัมภ์บล็อคไซคลิกเป็นต้นแบบในการออกแบบ

Title Alternate New data layout for solving linear equation system using gaussian elimination on computational cluster
Fulltext: