การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (LT)

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (LT)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsน้ำฝน ศรีนวล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQK น525ก 2558
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การสังเคราะห์แสง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), การสังเคราะห์แสง--กิจกรรมการเรียนการสอน, กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน, ความคงทนในการเรียนรู้
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 2) ความก้าวหน้าทางการเรียน 3) ความคงทนในการเรียนรู้ และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างสำหรับงานวิจัยนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 จำนวน 29 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากประชากรนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 85 จำนวน 64 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมและวิเคราะห์โดยกาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความก้าวหน้าทางการเรียน และทดสอบค่าทีแบบทั้งสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (ค่าเฉลี่ย 23.17 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.51) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย 9.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.08) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนแบบทั้งชั้นอยู่ในระดับสูง ค่า เท่ากับ 0.85 จำนวนนักเรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไปถึงระดับปานกลางขึ้นไปถึงระดับสูงร้อยละ 100 นักเรียนมีค่าคะแนนความคงทนของการเรียน (ค่าเฉลี่ย 20.55 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.68) หลังจากทดสอบหลังเรียนผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์ ไม่แตกต่างจากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51)

Title Alternate The enhancement of grade 11 students' learning achievement and retention of photosynthesis using learning together (LT) activities
Fulltext: