การกำจัดแอมโมเนียม-ไนโตรเจนจากน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีแอมโมเนียมในปริมาณสูงโดยตะกอนเร่งตรึงรูป

Titleการกำจัดแอมโมเนียม-ไนโตรเจนจากน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีแอมโมเนียมในปริมาณสูงโดยตะกอนเร่งตรึงรูป
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsทักษกร วงศ์สีดา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ท336ก 2558
Keywordsการกำจัดไนโตรเจน, น้ำเสีย--การบำบัด, น้ำเสีย--การบำบัด--การกำจัดแอมโมเนีย
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดแอมโมเนียมไนโตรเจนจากน้ำเสียสังเคราะห์ โดยตะกอนเร่งตรึงรูปด้วยการควบคุมอัตราส่วนเวลาระหว่างการให้อากาศและไม่ให้อากาศที่อัตราส่วนเวลา 1:1, 1:2 และ 2:1 (ชั่วโมง : ชั่วโมง) ทุกอัตราส่วนใช้เวลา 12 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของแอมโมเนียมไนโตรเจนเท่ากับ 198, 197, 217 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ พบว่าอัตราส่วนเวลาที่มีประสิทธิภาพการกำจัดแอมโมเนียมได้ดีที่สุดคืออัตราส่วนเวลา 1:2 โดยสามารถกำจัดได้เท่ากับ 90.8% รองลงมา คือ ที่อัตราส่วนเวลา 1:1 และ 2:1 สามารถกำจัดได้เท่ากับ 79.2% และ 77.8% ตามลำดับ สำหรับอัตราส่วนเวลาที่มีประสิทธิภาพการกำจัดไนไตรท์ได้ดีที่สุด คือ อัตราส่วนเวลา 1:2 โดยสามารถกำจัดได้เท่ากับ 56.40% รองลงมา คือ ที่อัตราส่วนเวลา 1:1 และ 2:1 สามารถกำจัดได้ 47.0% และ 54.9% ตามลำดับ ส่วนอัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพการกำจัดไนเตรทได้ดีที่สุด คือ อัตราส่วนเวลา 1:2 สามารถกำจัดได้เท่ากับ 85.4% รองลงมา คือ ที่อัตราส่วนเวลา 1:1 และ 2:1 สามารถกำจัดได้เท่ากับ 52.1% และ 62.1% ตามลำดับ และพบว่าประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีได้ดีที่สุด คือ อัตราส่วนเวลา 2:1 สามารถกำจัดได้เท่ากับ 69.7% รองลงมา คือ ที่อัตราส่วนเวลา 1:1 และ 1:2 สามารถกำจัดได้เท่ากับ 60.1% และ 67.5% ตามลำดับ ผลการวิจัยนี้แสดงว่าอัตราส่วนเวลาระหว่างการให้อากาศและไม่ให้อากาศที่เหมาะสมในการจำกัดแอมโมเนียมไนโตรเจนอยู่ที่อัตราส่วนเวลา 1:2 โดยสามารถกำจัดได้เท่ากับ 90.8% และที่อัตราส่วนเวลา 2:1 โดยสามารถกำจัดซีโอดีได้เท่ากับ 69.7% การวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนาตะกอนเร่งตรึงรูปในระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป

Title Alternate Removal of ammonium-n from ammonium-rich synthetic wastewater using immobilized activated sludge