การพัฒนารูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ

Titleการพัฒนารูปแบบกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsชิดชนก ใจชู
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ช544ก 2558
Keywordsกระบวนการตัดสินใจ, การตัดสินใจซื้อ, บ้านจัดสรร, ผู้บริโภค--อุบลราชธานี--การตัดสินใจ, พฤติกรรมผู้บริโภค, เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ส่วนหลักของผู้ที่อยู่อาศัยโครงการบ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค และ 3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคแต่ละบุคคลในงานวิจัยครั้งนี้ได้เก็บแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด จากผู้ที่อยู่อาศัยโครงการบ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ซึ่งใช้การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบจัดแบ่งประเภท (Classification) เพื่อให้ได้โมเดลแบบโครงสร้างต้นไม้ตัดสินใจ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อในด้านสถานภาพ คือ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้ต่อครัวเรือน และจำนวนสมาชิกภายในครอบครัว 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค คือ ราคาของที่อยู่อาศัย และวัตถุประสงค์ในการซื้อ และ 3) โมเดลโครงสร้างต้นไม้ตัดสินใจนั้นทำให้ทราบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจในการเลือกซื้อเป็นบ้านจัดสรรชั้นเดี่ยว ซึ่งราคาของที่อยู่อาศัย จะมีราคาอยู่ระหว่าง 1.0-2.0 ล้านบาท โดยจะเลือกการชำระที่อยู่อาศัยเป็นวิธีผ่อนชำระกับทางธนาคาร ซึ่งระยะเวลาในการผ่อนชำระกับทางธนาคารจะอยู่ที่ระยะเวลา 16-25 ปี และมีวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อบ้านส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกสบาย

Title Alternate The development of decision making process of buying housing estate in Ubon Ratchathani province by using decision tree technique