ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของตลาดประมูลยางพารา : กรณีศึกษา ตลาดยางพาราตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Titleปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของตลาดประมูลยางพารา : กรณีศึกษา ตลาดยางพาราตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsอรุณพงษ์ คำศรี
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD อ412ป 2559
Keywordsความพอใจของผู้ใช้บริการ, ความพึงพอใจของลูกค้า, ตลาดประมูลยางพารา
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่นของกลุ่มเกษตรกร ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของลูกค้าตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่น ของกลุ่มเกษตรกร ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าตลาดประมูลยางพาราระดับท้องถิ่นของกลุ่มเกษตรกร ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่เป็นสมาชิกตลาดประมูลยางพาราตำบลบุเปือย จำนวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างสถิติที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์สมการความถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุในช่วง 41-50 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า เพศ อายุ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าตลาดประมูลยางพาราตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกันสำหรับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดบริการกับความพึงพอใจของลูกค้าตลาดประมูลยางพารา ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบด้วยด้านการบริการ ด้านราคาด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าตลาดประมูลยางพารา ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลกับความพึงพอใจของลูกค้าตลาดประมูลยางพารา ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ด้านการบริการ ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าตลาดประมูลยางพาราตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อนึ่งผลการศึกษาได้แนะนำให้ตลาดประมูลยางพารา ควรให้ความสำคัญกับลักษณะทางกายภาพ โดยจัดให้มีสถานที่รองรับลูกค้าอย่างกว้างขวาง มีความสะอาด และมีการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้น ไม่ปล่อยให้เกิดมลพิษต่อชุมชน

Title Alternate Factors affecting customer satisfaction on service of the auction rubber market : a case study of Bupueai sub-district, Nam Yuen district rubber market, Ubon Ratchathani province