การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยด้วยการจำลองแบบปัญหา : กรณีศึกษา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยด้วยการจำลองแบบปัญหา : กรณีศึกษา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsสุเมธา ศรีละคร
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ส843ก 2560
Keywordsการจำลองปัญหา, การจำลองสถานการณ์, ทฤษฎีการคอยลำดับ, ทฤษฏีแถวคอย, ผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลวารินชำราบ--อุบลราชธานี--การรับและจำหน่ายผู้ป่วย--ระเบียบวิธีทางสถิติ
Abstract

งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยและการจำลองแบบปัญหาในการจำลองสถานการณ์การเข้ารับบริการของผู้ป่วย ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วย ด้วยการหาแนวทางในการลดเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ ผู้วิจัยได้สร้างแบบจำลองสถานการณ์จริงของระบบแถวคอยด้วยโปรแกรม Arena หลังจากทดสอบความถูกต้องของแบบจำลองสถานการณ์แล้ว ผู้วิจัยได้จำลองระบบแถวคอยการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก 5 สถานการณ์ที่ใช้นโยบายการให้บริการที่แตกต่างกัน จากผลการทดสอบพบว่านโยบายการให้บริการที่ดีที่สุด คือ การกำหนดให้เลื่อนเวลาการให้บริการของจุดให้บริการวัดสัญญาณชีพจร จุดให้บริการซักประวัติสำหรับผู้ป่วยทั่วไปและจุดให้บริการตรวจรักษา ห้องตรวจรักษาหมายเลข 2, 3 และ 4 เร็วขึ้น 30 นาที ซึ่งจะสามารถลดเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งระบบจาก 117.72 นาที เหลือ 96.26 นาที ลดลงได้ 21.48 นาที คิดเป็นร้อยละ 18.23 และสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากระบบแถวคอยได้ 2,650 บาทต่อ 5.5 ชั่วโมงที่ศึกษา

Title Alternate Increaseing efficiency of patient service by simulation method : a case study out-patient department of Warinchamrab hospital, Ubonratchathani province