การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเกมส์ เรื่อง โปรโตคอลทีซีพีไอพี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Titleการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเกมส์ เรื่อง โปรโตคอลทีซีพีไอพี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsวชิรบดินทร์ ศุภธีรารักษ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ว151 2559
Keywordsการพัฒนาการเรียนรู้, การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ทีซีพี/ไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์), อินเทอร์เน็ต--การศึกษาและการสอน (อาชีวศึกษา), โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Abstract

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเกม เรื่อง โปรโตคอลทีซีพีไอพี สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน ผู้เรียน และผู้ใช้งานทั่วไป โดยระบบจัดการเรียนรู้อำนวยความสะดวกให้ผู้สอนสามารถสร้างรายวิชา กิจกรรมการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การแบ่งกลุ่มผู้เรียน การประเมินให้คะแนนผู้เรียน และการตรวจสอบผลคะแนนรวมในชั้นเรียน ระบบจัดการเรียนรู้มีความสามารถด้านการประมวลผลคะแนนและการกำหนดภารกิจให้กับผู้เรียน หากผู้เรียนยังไม่บรรลุในภารกิจที่ทำอยู่ ภารกิจถัดไปจะยังไม่ปรากฏให้ทำได้ ระบบพัฒนาด้วยภาษาพีเอชพี ร่วมกับเฟรมเวิร์คลาราเวล และฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล สถิติที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า E1/E2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดยการทดลองใช้งานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จำนวน 15 คน ที่ได้จากการเลือกด้วยวิธีสุ่มแบบเจาะจง พบว่า ระบบจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.33/88.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเกมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45 ซึ่งสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และสามารถนำไปใช้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้ดี

Title Alternate Development of electronic learning using webquest and games in topic of TCP/IP protonical for Technical College Students in Ubon Ratchathani