การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหาปริมาณโปรตีนในแมงป่องช้างโดยวิธีเจล์ดาห์ลและไบยูเรต

Titleการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหาปริมาณโปรตีนในแมงป่องช้างโดยวิธีเจล์ดาห์ลและไบยูเรต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsประสิทธิ์ มานะพิมพ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQL ป415ก
Abstract

ในการทดลองได้วิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในสารตัวอย่างแมงป่องช้างโดยวิธีเจล์ดาห์ล (Kjeldahl method) และวิธีไบยูเรต (Biuret method) ทำการศึกษาหาปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา น้ำหนักสารตัวอย่าง ปริมาณกรดซัลฟิวริกและเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการย่อยสลายในสานตัวอย่างที่สกัดไขมันและไม่สกัดไขมัน จากการทดลองพบว่า แมงป่องช้างมีปริมาณโปรตีนเท่ากับร้อยละ 65 คิดเป็น 0.26 กรัมต่อน้ำหนักของแมงป่องช้างอบแห้ง

Title Alternate Studies comparison for protein in Asian forest scorpion by Kjeldahl and Biuret methods
Fulltext: