ประมาณการจำนวนทันตาภิบาลสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีศึกษา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleประมาณการจำนวนทันตาภิบาลสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีศึกษา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsณัฐหทัย สิงห์คง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRJ ณ349 2559
Keywordsทันตสาธารณสุข--การบริหาร, ทันตสาธารณสุข--อุบลราชธานี, ทันตาภิบาล, พนักงานทันตสาธารณสุข--บทบาทและหน้า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อหาอัตรากำลังของทันตาภิบาลที่เหมาะสมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กลุ่มตัวอย่างเป็นทันตาภิบาล จำนวน 3 คน ที่ทำงานใน รพ.สต. 3 แห่ง ศึกษาลักษณะงานของทันตภิบาลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง หาเวลามาตรฐานการทำงาน โดยวิธีการจับเวลาการทำงาน (Stopwatch Time Study) และวิธีการกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert opinion standard) เวลามาตรฐานการทำงานของแต่ละกิจกรรมย่อยโดยเลือกจากทันตาภิบาล 1 คน ที่ทำงานไม่ช้าหรือเร่งรับกว่าปกติ หาปริมาณงานทั้งหมดจากรายงานประจำปี 2558 และคำนวณจำนวนทันตาภิบาลที่เหมาะสมจากข้อมูลดังกล่าว ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2559
ผลการศึกษาพบว่า อัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานที่ควรจะมีงานรักษาและบริการทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่ง พบว่า อัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานที่ควรจะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อ มีปริมาณมากที่สุด คือ 1.51 คน รองลงมา คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเกษม 0.92 คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ 0.89 ตามลำดับ
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแห่ง มีจำนวนทันตาภิบาลที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน บางแห่งมีจำนวนทันตาภิบาลเพียงพอกับภาระงาน ในโรงพยาบาลที่มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับงาน ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการจัดสรรอัตรากำลังทันตาภิบาลให้เหมาะสมกับปริมาณงานและใช้ในจัดสรรงานให้มีปริมาณการทำงานที่มากขึ้นสำหรับทันตาภิบาลที่มีเวลาว่างจากการทำงานปกติ

Title Alternate Estimation of the number of dental nurses required for a subdistrict health hospital: a case study subdistrict health promoting hospital at Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province