การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐาน กรณีศึกษา ศูนย์สุขภาพชุมชนในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Titleการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐาน กรณีศึกษา ศูนย์สุขภาพชุมชนในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsพีรศิลป์ นิลวรรณ
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA พ799
Keywordsศูนย์สุขภาพชุมชน, ศูนย์สุขภาพชุมชน--การดำเนินงาน--ไทย--ศรีสะเกษ--อำเภอขุขันธ์, สถานบริการสาธารณสุข--การดำเนินงาน--ไทย--ศรีสะเกษ--อำเภอขุขันธ์
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานและศึกษา
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนในเครือข่ายบริการสุขภาพ
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์สุขภาพชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ
ศูนย์สุขภาพชุมชนในเครือข่ายบริการสุขภาพอำภอขุขันธ์ จำนวน 28 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของศูนย์สุขภาพชุมชน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
2.แบบประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ใช้เกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน
ของกรมสนันสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ขั้นที่ 2 เป็นการศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพชุมชน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 แห่งและที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง

Title Alternate An assessment of primary health care units by using standard criteria: a case study of primary care units in health care service network Khukhan district, Sisaket province
Fulltext: