การวิเคราะห์เส้นทางและการเก็บขนขยะติดเชื้อที่ถูกกำจัดโดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Titleการวิเคราะห์เส้นทางและการเก็บขนขยะติดเชื้อที่ถูกกำจัดโดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsอารยา การุณรัตน์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA อ653 2557
Keywordsการกำจัดขยะ, การเก็บขนขยะติดเชื้อ, ขยะติดเชื้อ--การจัดการ, เส้นทางการเก็บขนขยะติดเชื้อ
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เส้นทางการเก็บขนขยะติดเชื้อของเทศบาลวารินชำราบ โดยใช้โปรแกรม LINGO V.11 และเพื่อเสนอแนวทางในการวางแผนการเก็บขนขยะติดเชื้อ ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลเมืองวารินชำราบมีเส้นทางหลักในการเก็บขนขยะติดเชื้อจำนวน 14 เส้นทาง ครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดยโสธร มีปริมาณขยะติดเชื้อเฉลี่ยที่เก็บขนได้ 13,180.0±121.1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ซึ่งเส้นทางที่ 4 เก็บขนขยะติดเชื้อได้มากที่สุด จำนวน 1,173.1±84.2 กิโลกรัม และเส้นทางที่ 5 เก็บขนขยะติดเชื้อได้น้อยที่สุด จำนวน 792.5±137.3 กิโลกรัม หลังใช้โปรแกรม LINGO V.11 ในการวิเคราะห์เส้นทางการเก็บขนขยะติดเชื้อ พบว่า มีเส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับจุดที่เก็บขนจำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1, 2, 4, 8 และ 13 โดยเส้นทางที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ มีระยะทางลดลงร้อยละ 4.3 ระยะเวลาลดลงร้อยละ 3.4 และค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 2.8 อย่างไรก็ดี โปรแกรม LINGO V.11 ยังมีข้อจำกัดอยู่ เช่น การพิจารณาเวลาในการเก็บขนแต่ละจุด ดังนั้นควรจะศึกษาการพัฒนาโปรแกรมต่อไป

Title Alternate Route and collection analysis for infectious waste disposed by Warin Chamrap municipality