การเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ (5E)

Titleการเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ (5E)
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsสมคิด รูปเหมาะ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ส234 2557
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การสอนแบบสืบเสาะ, ไฟฟ้า--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างความก้าวหน้าทางการเรียน และเพิ่มความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รูปแบบการวิจัย คือ one group pretest-posttest design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยชุดการเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดระดับความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และค่า Average normalized gain,
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เท่ากับ 0.81 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ (5E) โดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ (5E) โดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Enhancing students' concepts on alternating current using inquiry (5E) method for grade 11 students
Fulltext: