การหาตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมในการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบพฤติกรรมการหาอาหารของแบคทีเรีย

Titleการหาตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมในการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดเล็กในระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมแบบพฤติกรรมการหาอาหารของแบคทีเรีย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsปาริชาต สอดศรี
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ป554 2557
Keywordsการติดตั่งโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก, ระบบจำหน่ายไฟฟ้า, แบคมีเรีย, โรงไฟฟ้า--การออกแบบและการสร้าง
Abstract

การพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนจัดพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ปัจจุบันจึงมีการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาเชื่อมต่อในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบสูงขึ้น ทำให้ต้องพิจารณาหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการศึกษาเพื่อหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบให้น้อยที่สุดและปรับปรุงระดับแรงดันไฟฟ้า ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบพฤติกรรมการหาอาหารของแบคทีเรีย โดยได้ทำการทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ของวิธีการหาอาหารของแบคทีเรียพร้อมทั้งวิธีการวิเคราะห์ความไวต่อกำลังไฟฟ้าสูญเสีย เพื่อใช้คัดเลือกกลุ่มคำตอบของตำแหน่งติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเบื้องต้น วิธีการนี้จะช่วยลดขอบเขตของกลุ่มบัสคำตอบที่ต้องค้นหา ตลอดจนได้ทำการปรับปรุงระยะเคลื่อนที่ของแบคทีเรียในขั้นตอนเคโมแทกซีสให้เปลี่ยนแปลงตามจำนวนรอบของขั้นตอนเคโมแทกซีส และจำนวนรอบการสืบพันธ์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียในการค้นหาคำตอบ เพื่อให้สามารถลู่เข้าสู่คำตอบได้เร็วและทำให้สามารถค้นหาคำตอบได้ใกล้เคียงคำตอบที่ดีที่สุด วิธีการที่นำเสนอได้ถูกทดสอบกับระบบทดสอบมาตรฐานแบบเรเดียล ขนาด 33 บัส และระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 331 บัส
ผลการทดสอบพบว่า วิธีการแก้ปัญหาที่นำเสนอสามารถหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ทำให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียของระบบลดลง สามารถลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 331 บัส ได้ 97.54% และช่วยปรับปรุงแรงดันไฟฟ้าให้ดีขึ้น

Title Alternate Optimal placement of distributed generators in distribution system using bacterial foraging optimization