ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ของหญิงอาชีพพิเศษในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

Titleปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ของหญิงอาชีพพิเศษในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsภัทรา บุญเหลือ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ภ374
Keywordsพฤติกรรมสุขภาพ, สถานบริการ, หญิงอาชีพพิเศษ, โรคเอดส์--การป้องกันและควบคุม, โสเภณี--โรค--การป้องกันและควบคุม
Abstract

การศึกษาเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ของหญิงอาชีพพิเศษในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ศึกษาคือแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง มี 4 ส่วน คือ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ความรู้เรื่องโรคเอดส์ การรับรู้เรื่องโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติ MC Nemar test

Title Alternate Factors related to behaviors of HIV prevention in prostitutes Maung Distric Ubonrtchatani Province
Fulltext: